За кампанията

„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. „Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare.


На света има приблизително три и половина милиарда мъже

и всички те са различни – високи и ниски, богати и бедни, черни и бели… Има обаче нещо, което обединява огромен брой от тях: четирима от всеки пет мъже са нечии бащи. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца в ролята си на доведени бащи, братя, чичовци, дядовци, учители, наставници, треньори или просто приятели.

В световен мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини.

Съществуват обаче изследвания и много доказателства за това, че ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство и мъжкото включване правят по-добър живота не само на децата и жените, но и на самите мъже. Положителното включване на мъжете влияе благоприятно върху равенството между половете и предотвратяването на насилието над деца.

„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. „Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare.

MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента. (www.men-care.org)

Цели на кампанията

Чрез националната кампания „Да бъдеш баща“ бихме искали:
Да предизвикаме обществен дебат за „мъжките“ и „женските“ роли в отглеждането, възпитанието и образованието на децата
Да дадем на бащите (и на родителите като цяло) възможност да получават повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детската психика и поведение
Да създадем повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, училищата, обществото като цяло
Да дадем възможност на хората, които споделят принципите на кампанията „Да бъдеш Баща“, да бъдат част от една общност.

Основните принципи на кампанията

  • Насърчаване на отговорното родителство, като под „отговорно родителство“ се разбира подход за възпитаване на детето, основан на взаимно уважение между членовете на семейството, създаване на възможности за развитие на пълния потенциал на децата чрез развиване на силните им страни; умения да се постига съгласие за съчетаване на различните интереси в семейството по ненасилствен и конструктивен начин.
  • В центъра на проекта са правата на детето
  • Всички деца имат право на живот без насилие в каквато и да е форма
  • Детското участие е ключово за успешното и устойчиво реализиране на дейности, свързани с децата
  • Недопустима е какъвто и да е вид дискриминация срещу деца
  • Партньорството между семейството и институциите, ангажирани с отглеждането, възпитанието и образованието на децата, е от решаващо значение за успешното развитие на детето.

Основни дейности на кампанията

  • Национална информационна и медийна кампания, включваща множество събития, информационни видео и печатни материали, национални и местни инициативи, други.
  • Работа в детските градини и начални училища за развиване на успешни модели за работа с бащи от страна на учители, социални работници и местни власти.
  • Развиване на мрежа от организации и институции на местно и национално ниво, които последователно работят за пълноценното включване на мъжете в живота на децата.