Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

представяме ви … асоциация анимус

 

Animus-crop

Фондация „Асоциация Анимус” е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1994 г., която работи в подкрепа на деца и семейства в риск, включително жертви на различни форми на насилие – домашно, сексуално и жертви на трафик.

В тази връзка фондацията преследва общохуманитарни цели на равнопоставеност и демократична основа:
• Да постигне равнопоставеност на половете в българското общество;
• Да развива достъпни психотерапевтични програми и услуги и да предоставя професионална и компетентна помощ на нуждаещите се;
• Да възпитава социални нагласи на толерантност към различията, уважение към страданието и нетърпимост към насилието;
• Да популяризира ценностите на психодинамичната психотерапия;
• Да активира промяна в българското семейство и общество;
• Да разработва и осъществява проекти и програми, свързани с подкрепа на жените и децата;
• Да посредничи между различните държавни институции и неправителствени организации и да координира техните условия по проблемите на насилието срещу жени;

 

През годините Фондация „Аспоциация Анимус” успешно реализира редица програми:

 
Център за възстановяване, консултиране и психотерапия – непосредствената цел на Центъра е предоставяне на социални услуги в общността за деца и техните семейства, в това число: деца, напускащи институциите, подлежащи на осиновяване, както и на приемни родители и осиновители.

 
Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно насилие „Света Петка” (държавно-делегирана дейност на Столична община)- услугата е спешна психологическа помощ и настаняване по всяко време на денонощието за жени и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик.

 
Гореща телефонна линия – 02/ 981 76 86. Линията предлага психологическа подкрепа на деца и родители във връзка с преживяно насилие. Линията е анонимна. Клиентите получават емоционална подкрепа, информиране и насочване към подходящи служби и програми.

 
Национална телефонна линия за деца 116 111. Националната телефонна линия за деца е с национално покритие и работи с хармонизиран европейски номер, като предоставя безплатни за обаждащите се денонощни услуги.

 

Комплексът за социални услуги на деца и семейства
Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа с капацитет 120 места и Звено „Майка и бебе” с капацитет 10 места за настаняване на майки с бебета. Всички услуги, предоставяни на територията на комплекса, са безплатни за потребителите.

В рамките на Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги на деца и семейства се предоставят услуги в 4 основни направления:
- Превенция на изоставянето на деца и реинтеграция;
- Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните семейства;
- Подкрепа на деца и техните семейства за справяне с проблемното поведение;
- Подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.

Звено „Майка и бебе” предоставя на майки и техните деца настаняване, здравни грижи, хранене, развиване на връзка на привързаност между майката и детето, социална интеграция и адаптация към водене на самостоятелен начин на живот, изграждане на социални компетенции у майката, психотерапевтична консултативна помощ за справяне с емоционалната криза и травматичните преживявания.