Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Минко Георгиев: Какви отпуски за гледане на дете могат да ползват бащите в България – част 1

2013-09-Minko_GeorgievМинко Георгиев е адвокат с близо десет годишна практика, член на Софийска адвокатска колегия. Той е основател на адвокатска кантора „Минко Георгиев и партньори“ (MGP – www.mgp.bg) и е специалист в областта на трудовото и осигурителното право, право на информационните технологии, търговското право, застрахователно, финансово и данъчно право, недвижимите имоти и съдебния процес.

Минко е един от доброволците, които помагат при провеждането и популяризирането на Националната кампания „Да бъдеш баща“, изхождайки от убеждението, че информацията може да бъде полезна и повече бащи ще бъдат ангажирани с този проект, чиито достойнства са неоспорими понастоящем в България.

 

Преди няколко дни, когато времето в късния следобед над София беше слънчево и топло, бях на детската площадка с 4-годишния ми син, който играеше с момиче на своята възраст. С бащата на момичето се познавахме още когато децата ни бяха бебета, затова се поздравихме и заговорихме.
Той започна да ми обяснява колко е доволен, че времето е хубаво и най-сетне могат да излязат заедно с детето, защото предната вечер му се е наложило да бъде принцеса – бил накичен с воали и шалове… На него не му е било много забавно, но какво да се прави.
Аз се пошегувах, че е по-лесно да си баща на момче, защото нямам преживявания като неговите, и след това му разказах как преди седмица синът ми ме беше попитал дали мога да преместя цяла кола. В първия момент се замислих, но след няколко секунди реагирах, като му отговорих, че мога да преместя автомобил, и дори му показах как го правя.
Огледах се дали няма хора и приближаващи се автомобили, след което освободих колата от скорост и я тиках няколко метра, за да види синът ми колко е силен баща му. Ефектът от тази демонстрация на сила беше незабавен – невероятно възхищение, дори няколко дни поред детето обяснявало в детската градина колко е силен татко му и как може да премести цял автомобил, докато самото то е вътре в него.

За мнозина този епизод може да се стори смешен, но аз усещам какви са последиците от действията на бащите върху крехката психика на децата – мога да твърдя, че децата виждат всичко и от всичко се впечатляват, така че ние, бащите, трябва да бъдем на висотата на техните мечти и да даваме най-доброто от себе си, за да бъдем техните „герои“ и за това може да се погрижим практически от рано.

След присъединяването на България към Европейския съюз в българското право настъпиха промени, които бяха съобразени с добрите европейски практики в областта на трудовото и осигурителното право.
Някои от положителните промени засегнаха възможността не само майките, но и бащите да бъдат активни в отглеждането и възпитаването на своите деца в първите месеци и години на тяхното развитие. Тази възможност беше търсена и постигната с конкретни промени в текстовете на закона, отнасящи се до право на бащата да получи, от една страна, платен отпуск, от друга страна – парично обезщетение от бюджета на държавното обществено осигуряване.

 

Кой може да ползва отпуск при раждане на дете и при наличието на кои предпоставки?

Отпуск при раждане на дете може да ползва всяко лице от мъжки пол, което отговаря едновременно на всички изброени предпоставки, а именно:

 1. мъжът има действащ трудов договор (няма изискване за българско гражданство);
 2. по силата на този трудов договор той има качеството работник/служител;
 3. мъжът има качеството родител (баща) на новородено дете, това качество се придобива по силата на закона, ако мъжът и жената имат граждански брак; ако нямат сключен граждански брак, тогава бащата извършва припознаването на детето с нотариално заверена декларация;
 4. мъжът живее в брак или без граждански брак, но задължително в едно домакинство с майката на детето;
 5. мъжът има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за осигурителен риск „общо заболяване и майчинство“.

Осигуряването може да се е осъществявало както по трудов договор, така и на друго основание – като самоосигуряващо се лице. Няма изискване тези 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск да са положени непосредствено преди раждането. Стажът може да е натрупан и по-рано, важното е към момента на раждането бащата да има поне 12 месеца осигурителен стаж като осигурено лице за риска „общо заболяване и майчинство“ и да е в трудово или служебно отношение.

Ако отговаря на всички предпоставки едновременно, бащата има право да се възползва от предвидения в Кодекса на труда (чл.163, ал.7) отпуск при раждане на дете.

През време на отпуска осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете, което се изплаща не от работодателя, а от бюджета за държавно обществено осигуряване чрез Националния осигурителен институт по декларирана от бащата лична банкова сметка. Дневното парично обезщетение на бащата за този 15-дневен срок се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Този отпуск е самостоятелно право на бащата, което се упражнява независимо от това дали майката работи. Обезщетението също се получава от бюджета за държавно обществено осигуряване на самостоятелно основание независимо дали майката е осигурена и дали тя отговаря на законовите изисквания, за да получава обезщетение за бременност и раждане.

В този смисъл, този вид обезщетение се различава съществено от правото на обезщетение за остатъка от отпуска поради бременност и раждане, който бащата може да ползва със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст от детето и което може да бъде упражнено само когато майката има право на отпуск, съответно на обезщетение за бременност и раждане. Този втори вид отпуск на бащата не е самостоятелно негово право, а е поставен в зависимост от правото на отпуск на майката – в случай че отпадне нейното право на отпуск, това е основание за погасяване и на правото на бащата да ползва отпуск.

Самоосигуряващите се бащи са извън кръга на лицата, имащи право да получат отпуск при раждане на дете, но имат право да ползват отпуск по бащинство, който бащата може да ползва със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст от детето и което може да бъде упражнено само когато майката има право на отпуск, съответно на обезщетение за бременност и раждане.

 

Кога възниква отпускът при раждане на дете за бащата?

Отпускът при раждане на дете за бащата възниква, когато детето е родено жизнеспособно от датата на изписване на детето от лечебното заведение, в което е протекло раждането. Периодът от време, в който бащата има право на този отпуск, е 15 календарни, а не работни дни.

От гледна точка на личния ми опит именно първите няколко седмици са най-стресови за всяка двойка, която вече има новородено дете. Правилно законодателят е предвидил тези 15 дни отпуск за бащата, за да има реална възможност той лично да участва непосредствено в грижите за детето веднага, още в първите две седмици след изписването му от родилния дом, тогава, когато двойката е в най-стресова ситуация и майката има нужда от по-интензивна подкрепа от бащата на детето.

Този вид отпуск е със специално предназначение, той може да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен период, отпускът може да се ползва частично, но не и на части. Така например бащата може да поиска в заявлението до работодателя да му се разреши отпуск при раждане на дете, считано не от следващия, а примерно от петия ден след датата, на която детето е изписано, ако в този период все пак грижите за майката се полагат от бабата на детето. Но в такъв случай той ще може да ползва най-много само останалите 10 календарни дни до изтичане на 15-дневния срок – толкова дни, колкото посочи в заявлението. Възможно е, след като веднъж е поискал отпуска, бащата да прекъсне ползването и да се върне на работа, след което отново да подаде заявление и да продължи ползването на отпуска до изтичане на срока от 15 календарни дни.
Ако бащата работи по трудов договор с клауза за изпитване и излезе в отпуск при раждане на дете, е добре да знае, че в срока за изпитването не се включва времето, през което бащата е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Следователно изпитателният срок спира да тече за времето на отпуска и продължава едва след като бащата се върне на работа и реално отработи остатъка от договорения срок за изпитване.

Кои са необходимите документи, който бащата следва да подготви и подпише?

 1. писмено заявление на бащата по чл.45а, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските;
 2. фотокопие от акт за сключен граждански брак (оригиналът може да се представи на работодателя само за сверка) или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство (декларацията следва да бъде подписана от двамата родители в оригинал);
 3. фотокопие от документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето (оригиналът може да се представи на работодателя само за сверка);
 4. декларация за банковата сметка за изплащане на обезщетението (декларацията следва да бъде подписана само от бащата в оригинал).

 

Прекратяване на отпуска при раждане на дете

Бащата е длъжен незабавно да уведоми работодателя или ТП на НОИ, ако по време на получаване на обезщетението настъпи някое от следните обстоятелства:

 • бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение, когато родители имат сключен граждански брак;
 • бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето, защото съвместното съжителство в едно домакинство е една от предпоставките за получаване на този вид отпуск и парично обезщетение;
 • през 15-дневния период от изписването на детето бащата отново започне да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето почине.

При наличие на някое от посочените обстоятелства изплащането на обезщетението от Националния осигурителен институт се прекратява.

 

следва продължение