Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

МИНКО ГЕОРГИЕВ: КАКВИ ОТПУСКИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ДЕТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ БАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ЧАСТ 2

2013-09-Minko_GeorgievМинко Георгиев е адвокат с близо десет годишна практика, член на Софийска адвокатска колегия. Той е основател на адвокатска кантора „Минко Георгиев и партньори“ (MGP – www.mgp.bg) и е специалист в областта на трудовото и осигурителното право, право на информационните технологии, търговското право, застрахователно, финансово и данъчно право, недвижимите имоти и съдебния процес.

Минко е един от доброволците, които помагат при провеждането и популяризирането на Националната кампания „Да бъдеш баща“, изхождайки от убеждението, че информацията може да бъде полезна и повече бащи ще бъдат ангажирани с този проект, чиито достойнства са неоспорими понастоящем в България.

 

Следващият вид отпуск, който се отличава от отпуска при раждане на дете и който бащата на малко дете в първите месеци след раждането може да ползва с изричното съгласие на майката, е след навършване на 6-месечна възраст на детето. В този случай бащата придобива правото да получава обезщетението поради бременност и раждане за остатъка от 410 дни. Този вид отпуск се ползва не само от бащи на деца, които са служители на трудов договор, но и от тези, които са самоосигуряващи се лица, осигурени за риска „общо заболяване и майчинство“. За този период за остатъка от 410 дни – ако са изпълнени законовите изисквания, бащата получава обезщетение в размер на 90% от дохода, който е получавал, докато е работил.

Условия за разрешаване на отпуска по бащинство след навършване на 6-месечна възраст на детето.
По правило всяка майка, която е осигурена, има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползването на отпуската, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането. Отпускът поради бременност и раждане в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането, се ползва въз основа на болничен лист.

След изтичане на първите 135 дни отпускът поради бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни се ползва въз основа на писмено заявление на майката до работодателя, за самооситуряващите се лица до Националния осигурителен институт, към което се прилага акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение №7 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Със съгласието на майката, но едва след навършване на 6-месечна възраст на детето, бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. За времето, през което бащата ползва остатъка от отпуска, отпускът поради бременност и раждане на майката се прекъсва. Двамата родители не могат да ползват едновременно отпуск поради бременност и раждане за едно и също дете.

Отпускът след навършване на 6-месечна възраст от детето се ползва от бащата въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение №8 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Работодателят не може да откаже отпуска, той е длъжен да го разреши от деня, посочен в заявлението. Този отпуск не може да се отлага за по-късен период във времето. Ако обстоятелствата го налагат, бащата може да прекъсва ползването му, да се върне на работа, след което отново да подаде заявление, придружено с необходимите документи, и да продължи ползването на отпуска до изтичане на срока от 410 дни.

В случай че бащата работи по трудов договор с клауза за изпитване, следва да се има предвид, че в срока за изпитването не се включва времето, през което бащата е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Когато бащата ползва остатъка от отпуска поради бременност и раждане до 410 дни, изпитателният срок спира да тече за времето на отпуската и изпитването ще продължи и приключи едва след като бащата се върне на работа и реално отработи остатъка от срока.

Съществува ли закрила при уволнение в този период?

Бащата попада в обхвата на закрилата при уволнение, докато ползва остатъка от отпуска по бременност и раждане до 410 дни след навършване на 6-месечна възраст на детето. Закрилата при уволнение се изразява в това, че работодателят може да уволни служител, който е започнал ползването на отпуск поради бременност и раждане само на едно основание – поради закриване на предприятието. В случаите, когато бащата работи по някой от видовете срочен трудов договор и ползва остатъка от отпуска поради бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст от детето до 410 дни, закрила при уволнение няма и договорът се прекратява автоматично по силата на закона, ако срокът, за който е сключен, изтече по време на отпуска. Това може да стане и поради: изтичане на уговорения срок; със завръщането на титуляря на длъжността – при договорите за заместване; с постъпване на работа на служителя, който е спечелил конкурса, когато договорът е сключен за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс; със завършване на мандата на органа, когато договорът е сключен за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган, и т.н.

Прекратяване ползването на отпуска от бащата.

Майката има право по всяко време да оттегли едностранно даденото от нея съгласие с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи бащата, и да продължи да ползва лично отпуската, прехвърлена преди това на бащата. Към заявлението до предприятието, в което майката работи, се прилагат акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване (ако то е осиновено) и декларация съгласно приложение №7 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Бащата от своя страна може да прекрати ползването на отпуската с писмено заявление до работодателя си, а самоосигуряващите се бащи – до Националния осигурителен институт.

Отпускът се прекратява и в случаите, когато:

  • бащата е лишен от родителски права или неговите родителски права са ограничени по установен ред;
  • детето бъде дадено за осиновяване;
  • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  • майката продължи лично да ползва отпуска;
  • детето почине;
  • осиновяването бъде прекратено от съда;
  • трудовото правоотношение на майката бъде прекратено.

Видно е, че правото на този вид отпуск на бащата не е самостоятелно негово право, а е поставен в зависимост от правото на отпуск на майката – в случай че отпадне нейното право на отпуск, това е основание за погасяване и на неговото право да ползва този отпуск. Важно е да се има предвид, че ползването на отпуската от бащата не се прекратява, когато майката ползва друг вид отпуск – например платен годишен отпуск или в отпуск поради временна неработоспособност, бащата продължава да ползва разрешения му отпуск за отглеждане на детето.

Размер на паричното обезщетение

Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда Кодекса за социално осигуряване след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни. Дневното парично обезщетение на бащата за този срок се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителните му вноски.

За самоосигуряващите се бащи обезщетението се определя от среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за осигурителния риск „общо заболяване и майчинство“ за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на ползване на отпуска. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

За щастие понастоящем тези два вида отпуск, които бащата може да ползва непосредствено след раждането и в първите месеци след раждането, предоставят на семейството възможности, които допреди няколко години липсваха или бяха значително ограничени. За всеки родител прекараното с детето време е ценно и несравнимо с нищо друго преживяване, но също така това време е лукс, който не всяко семейство може да си позволи. В последно време мои приятели и бащи все повече чувстват и осъзнават необходимостта да бъдат ангажирани лично с грижите около детето си от най-ранна възраст. Според мен този факт е свързан не толкова с опит за бягство от стреса на работното място, а с обстоятелството, че днес двойките най-често създават поколение около или след навършване на тридесет години, след постигане на някакво професионално развитие и лична финансова сигурност. По-голямата относителна възраст за създаване на деца, особено в по-големите градове, често пъти е условие за по-голяма житейска зрялост и по-добре осъзната нужда за ангажираност от страна на бащата при отглеждането на детето.

От личен опит мога да твърдя, че колко по-рано бащата се ангажира свсички процеси по грижите и възпитаването на детето си още от най-ранна детска възраст, толкова по-силна е връзката между него и детето, а това е важно не само за детето, но и за бащата, защото процесът на привързване като че ли за разлика от майката при бащата се развива постепенно. За щастие аз имах и все още имам възможността да участвам активно в грижите и възпитанието на своя син, правя това по свое вътрешно убеждение, с желание и настроение и виждам, че това дава добри резултати както при изграждането на самочувствието на детето, така и при неговото развитие при разширяването на неговите познания за света и поведението му в детската градина и с децата в парка, на детската площадка и в непозната среда. По всички тези причини препоръчвам на бащите, четящи тази статия, които имат възможност и желание, да се възползват максимално от правата, които българското законодателство им дава, и според мярата на техните сили да се опитат да изградят една пълноценна и силна връзка с детето си.

 

ЧАСТ 1 – можете да прочетете ТУК